MintState WebLog

유튜브(Youtube) 이미지(썸네일) 주소 본문

이모저모

유튜브(Youtube) 이미지(썸네일) 주소

MintState 2018. 6. 29. 11:31

유튜브에 영상을 올리면 여러가지의 이미지(스크린샷)가 자동으로 생성됩니다.

유튜브에서 이미지를 가져올 수 있는 주소 입니다.

만일 영상 주소가 아래와 같다면
https://www.youtube.com/watch?v=xRbPAVnqtcs

기본 스크린샷 주소 :
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/0.jpg                  (screenshot)
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/0.jpg

영상 처음,중간,끝(120x90) 썸네일(thumbnail) 주소 : 
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/1.jpg                  (thumbnail 1)
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/2.jpg                  (thumbnail 2)
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/3.jpg                  (thumbnail 3)
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/1.jpg
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/2.jpg
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/3.jpg

기본(120x90) 썸네일(thumbnail) 주소 : 
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/default.jpg
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/default.jpg

고품질(480x360) 썸네일(thumbnail) 주소 : 
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/hqdefault.jpg
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/hqdefault.jpg

중품질(320x180) 썸네일(thumbnail) 주소 :
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/mqdefault.jpg
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/mqdefault.jpg

최대해상도(1280x720, 1920x1080)  썸네일(thumbnail) 주소 : 
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/maxresdefault.jpg
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/maxresdefault.jpg

중간해상도(640x480) 썸네일(thumbnail) 주소 : 
http://i.ytimg.com/vi/xRbPAVnqtcs/sddefault.jpg
https://img.youtube.com/vi/xRbPAVnqtcs/sddefault.jpg

유뷰브 영상코드(xRbPAVnqtcs)만 바꿔 주시면 됩니다.

Comments